foto_72

Split Payment – już weszło w życie!

Od 1lipca 2018r. mamy możliwość płatności za faktury VAT z podzieloną płatnością (MPP, z ang. split payment)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Do tej pory nie występowało zjawisko jakiegokolwiek dzielenia dokonywanych płatności pomiędzy przedsiębiorcami. Nie było wyodrębnionych rachunków na potrzeby oddzielnych części płatności. Przedsiębiorca dokonując zakupu towarów lub usług opłacał je na jedno konto sprzedawcy bez jakiegokolwiek dzielenia danej płatności. Oczywiście płatność mogła być podzielona na raty lub zapłacona w dwóch częściach, ale za każdym razem była to płatność na jeden rachunek sprzedawcy.

Czym jest split payment?

Split paymet – czyli wspomniana płatność podzielona. Prosto mówiąc chodzi o to, że każda płatność spływająca do przedsiębiorcy jest podzielona na płatność netto i płatność VAT. Dla każdej z tych płatności należy utworzyć dwa osobne konta bankowe dla:

 • kwoty netto z faktury na rachunek bankowy sprzedawcy (prowadzony do tej pory),
 • kwoty podatku VAT z faktury na specjalnie stworzone konto bankowe sprzedawcy przeznaczone tylko na rozliczenia związane z podatkiem VAT (inne niż konto przeznaczone na zapłatę kwoty netto)

Zasada działania:

 • nabywca będący podatnikiem VAT kupuje towar lub usługę,
 • otrzymuje od sprzedawcy fakturę,
 • nabywca zleca do banku jeden przelew,
 • bank dokonuje rozdzielenia i przelewa środki na dwa odrębne konta:
 1. należność netto na konto standardowe nabywcy,
 2. kwotę VAT z faktury na specjalne konto VAT sprzedawcy.

Z założeń ustawodawcy – bank, w którym dany przedsiębiorca posiada wspomniane konta bankowe sam rozdziela kwotę netto oraz VAT na 2 odpowiednie rachunki sprzedawcy. Działanie mechanizmu podzielonej płatności odbywa się samoczynnie bez konieczności dokonywania dwóch odrębnych przelewów.

Dla kogo podzielona płatność?

Ustawodawca określa stosowanie mechanizmu podzielonej płatności wyłącznie względem podatników, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Ta forma płatności nie dotyczy zatem podmiotu, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą w różnej formie i nie jest podatnikiem VAT,
 • jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i nie będącą podatnikiem VAT.

Należy również pamiętać, iż mechanizm split payment dotyczy tylko przelewów bankowych. Nie są nim objęte transakcje gotówkowe.

Operacje na koncie VAT

Jak już wyżej wspomniano podatnicy VAT od 1 lipca 2018 posiadający wyodrębniony rachunek bankowy dla celów VAT. otrzymując kwotę podatku VAT z faktury na swoje specjalne konto bankowe VAT nie ma możliwości w pełni swobodnie operować środkami na nim zgromadzonymi.

Sprzedawca posiadający wyodrębniony, specjalny rachunek VAT za pomocą tego konta może:

 • wykonać zapłatę kwoty podatku VAT z otrzymanej faktury od innego sprzedawcy (na jego konto VAT),
 • wykonać zapłatę podatku na rzecz właściwego dla firmy urzędu skarbowego,
 • otrzymać szybszy zwrot VAT (25 dni) jeżeli złoży wniosek o zwrot VAT (w tej sytuacji zwrot będzie dokonany właśnie na specjalne konto VAT sprzedawcy),
 • wykonać przelew na standardowe konto sprzedawcy po złożeniu przez podatnika VAT wniosku o przekazanie środków ze specjalnego konta bankowego VAT na standardowe konto bankowe sprzedawcy pod warunkiem wydania postanowienia akceptującego przekazanie środków przez właściwy urząd skarbowy. Przekaz ten będzie mógł się odbyć w terminie do 60 dni.

W jakim celu wprowadzono split payment?

Mechanizm podzielonej płatności jest w zasadzie łatwy do zastosowania. Ma on na celu podjęcie przez ustawodawcę kolejnych kroków w ramach uszczelniania systemu podatkowego. Na dzień dzisiejszy projektu zrezygnowano z możliwości odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy (takie zapisy występowały we wcześniejszych wersjach projektu).

We wcześniejszych zapisach projektu nie było także możliwości skróconego 25-dniowego zwrotu podatku VAT ze specjalnego konta VAT sprzedawcy. W aktualnej wersji dopuszczono ten termin jako obowiązujący w zakresie stosowania podzielonej płatności.

Warto także odnotować, iż nie będą naliczane podwyższone odsetki od zaległości w VAT wynikające z zastosowania mechanizmu split payment. Założenia takie początkowo ujęto w projekcie. Jednak ostatecznie zrezygnowano z naliczania podwyższonych odsetek za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych VAT.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Comoveo CRM

Comoveo CRM

Analizujemy pracę w firmach oraz automatyzujemy procesy. Wypróbuj nas za darmo!

Sprawdź potencjał i nowe możliwości, jakie oferuje Ci Comoveo CRM!

14 dni za darmo, bez zobowiązań